fbpx

ШЕСТА СЕСИЈА НА ПОЛИТЕА

ПРОЦЕС НА КРЕИРАЊЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ ПОЛИТИКИ И НИВНАТА ЗАВИСНОСТ ОД ПОЛИТИЧКИОТ СИСТЕМ

Предавач на сесијата беше м-р Диоген Хаџи-Коста Милевски кој во рамките на оваа сесија ги запознае слушателите на ПОЛИТЕА со клучните аспекти на процесот на креирање на јавните политики, основните чекори и фази и зависноста на имплементацијата на јвните политики од спецификите на политичкиот ситем.